Datenschutzerklärung

Privacyverklaring

Deze verklaring is van toepassing op alle door Bumperworld geleverde producten en diensten.
Bumperworld, gevestigd op Zonnedauw 35 te Sevenum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Onze website maakt gebruik van Google Analytics, hiermee wij verzamelen anoniem gegevens over het gebruik van de website door onze bezoekers. Deze gegevens gebruiken wij om onze website te optimaliseren.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bumperworld verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Gegevens die Bumperworld van u nodig kan hebben of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door Bumperworld in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

 • Voorletters en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
 • Btw nummer
 • Telefoonnummer (mobiel of vast)
 • E-mailadres
 • Bankgegevens

Bumperworld verwerkt geen  bijzondere persoonsgegevens.
Als u eenmaal een overeenkomst heeft met Bumperworld, willen we u goed van dienst zijn. 

Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden: 

 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
 • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit Bumperworld.

Bijvoorbeeld om u via onze nieuwsbrief te informeren over een nieuwe activiteit van Bumperworld. Wilt u niet benaderd worden via onze nieuwsbrief, dan kunt u dit aangeven in de nieuwsbrief door onderaan op ‘uitschrijven’ te klikken. Wij kunnen uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Bumperworld gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Bumperworld zich het recht voor wijzigingen door te voeren in deze privacyverklaring om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring. Bumperworld zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

Bumperworld verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Bumperworld gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. 

Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar: info@bumperworld.nl.

Bumperworld hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Bumperworld heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij Bumperworld toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval Bumperworld gebruik maakt van de diensten van derden, zal Bumperworld in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op. Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal Bumperworld u hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via info@bumperworld.nl.

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze privacyverklaring kunt u contact met ons opnemen, via info@bumperworld.nl.

Dit privacy statement is opgesteld op 10/05/2018 en voor het laatst bijgewerkt op 11/06/2019.

]